Obchodní podmínky

Obchodní podmínky HAFU PAPU s.r.o.

Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o dodávce krmiv nebo jiného zboží dodávaného do domácnosti nebo do jiného místa, které určil Spotřebitel dle § 2085 an. Zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ.

 1. Dodavatel (prodávající):

HAFU PAPU s.r.o.
Litostrovská 223
Rosice, 665 01
IČ: 040 15 215
DIČ: CZ 040 15 215

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 420 386
e-mail: info@ hafu-papu.cz
(dále jen "Dodavatel")

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nakupuje krmivo nebo jiné zboží od Dodavatele přes e-shop: www.hafu–papu.cz.

3. Způsob objednání

Objednání krmiva a jiného zboží (dále jen „Zboží“) je možné na stránkách: www.hafu-papu.cz . Řádně vyplněný objednávkový formulář je nutné odeslat tlačítkem „OBJEDNAT s povinností platby“. Odeslaná Objednávka Zboží je uzavřenou kupní smlouvou dle zákona č. 374/2022 Sb.

a) Pokud objednané Zboží nebude možné ze závažného důvodu dodat, bude o této skutečnosti Kupující bez zbytečného odkladu informován. Kupujícímu bude nabídnuta adekvátní náhrada nebo řešení.

b) Zákazník je povinen si ještě před odesláním objednávky ověřit, zda je možné doručení na uvedenou doručovací adresu. V případě bezplatné dopravy v Brně a okolí je doprava zdarma do vzdálenosti 15 km od hranic města Brna, případně dle další domluvy s Dodavatelem.

4. Ceny a zboží a dopravy

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu po vložení do košíku. Tato cena za zboží je konečná. Cena dopravy je 79 Kč na území České republiky. Doprava v Brně a nejbližším okolí je zdarma. Doprava do zahraničí je možná na základě individuální kalkulace.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením a uzavřením kupní smlouvy je odeslání vyplněné objednávky Zákazníkem tlačítkem „OBJEDNAT s povinností platby“. Zároveň je Zákazník informován o přijetí objednávky. Toto potvrzení o přijetí je také automaticky odesláno na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři.

 1. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží bude dodáno v následujícím týdnu po odeslání Objednávky, Objednávka však musí být odeslána a v případě platby převodem také uhrazena nejpozději do pátku 12:00 hod. Objednávky odeslané / uhrazené později, než v pátek do 12:00 hod budou automaticky zařazeny do výroby a rozvozu až v týdnu následujícím po nejbližším rozvozovém týdnu.

Rozvozy v Brně probíhají vždy v pondělí, o přesném času rozvozu je zákazník informován formou SMS v den rozvozu.

Rozvozy po ČR mimo Brno jsou předány k přepravě společnosti PPL v pondělí, doručení se předpokládá v úterý – středu. O času rozvozu jsou zákazníci informováni společností PPL v den rozvozu.

V případě, že rozvozový den připadne na státní svátek, je rozvozový den posunut na nejbližší pracovní den následující po tomto svátku.

Dodavatel si vyhrazuje právo zboží nedodat dle výše uvedených odstavců, pokud mu v tom brání povětrnostní, dopravní nebo jiné nepředvídatelné překážky; o takové skutečnosti musí být Zákazník neprodleně informován a musí mu být nabídnuto náhradní řešení.

 1. Doručení a převzetí Zboží a vrácení přepravního obalu

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi nebo jím pověřené osobě v místě určeném Zákazníkem. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že dorazilo v odpovídající kvalitě, ve správném počtu kusů a v mechanicky nepoškozeném obalu.

Polystyrenový obal, ve kterém je Zboží doručováno, je z důvodu ochrany přírody vratný. Zákazník je povinen jej po převzetí zboží vrátit přepravní společnosti, pokud jej nelze vrátit v den doručení, neprodleně o tom Zákazník informuje Dodavatele. Dodavatel svoz obalu zajistí na nejbližší následující svozový den.

 1. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit platbou předem bankovním převodem. Pro rozvozy v Brně a okolí je možné v plné výši uhradit platbu za Zboží také v hotovosti při jeho převzetí.

 1. Záruční podmínky a reklamační řád

 Při prodeji Dodavatel odpovídá za požadovanou jakost Zboží, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství Zboží atd.). Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

Zákazník má právo si zvolit jeden ze způsobů náhrady za vadné Zboží::

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad
  b) odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných)
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
  d) odstoupit od Kupní smlouvy

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud objednané zboží po doručení nesplňuje požadovanou jakost, množství, míru nebo hmotnost. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud objednané Zboží (vařené krmivo) bylo již vyrobeno nebo vyrobeno a odesláno, jelikož se jedná o Zboží s krátkou dobou trvanlivosti, vyráběné na míru na základě požadavku Zákazníka.

V případě nenadálé situace proto, prosím, co nejdříve kontaktujte Dodavatele. Pokud to bude ještě možné, zakázku stornujeme.

Odstoupení od smlouvy Zákazník oznámí co nejdříve Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@hafu-papu.cz nebo telefonicky na tel. +420 602 420 386  a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

 1. a) Právo Zákazníka na odstoupení:
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)
 2. b) Právo Dodavatele na odstoupení:
  Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny surovin. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případech, kdy nebyly Zákazníkem dodrženy tyto Obchodní podmínky. V takovém případě bude Zákazník o této skutečnosti neprodleně informován.

 1. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem Zákazníků jejich osobní údaje a to: jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze pro účely vytváření a realizace aktuálních i opakovaných objednávek Zákazníků a nejsou sdělovány žádné třetí straně kromě dopravce, který provádí přepravu Zboží.
Pokud Zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí. Osobní údaje Zákazníků Dodavatel nepředává žádné třetí straně a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení na www.hafu-papu.cz pomocí online formuláře.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv zrušit zasláním požadavku o zrušení tohoto souhlasu emailem na: info@ hafu-papu.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží od Dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hafu-papu.cz.

Poslední aktualizace: 02. 01. 2024